Çerez Örnek

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Nisan Ayından İtibaren Eğitim Süreçlerinin Planlanması

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitimin Nisan ayından itibaren sürdürülecek kısmının ne şekilde yapılacağı Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2023 tarihli toplantısında değerlendirilerek Nisan ayından itibaren 2022-2023 bahar yarıyılına mahsus olmak üzere hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlarımızda gerekli planlamaların aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

  1. Dersler, Uygulamalar:
  1. Halihazırda uygulanmakta olan teorik dersler uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek; akademik birimlerin ilgili kurullarınca bu derslerin aynı anda hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin düzenlemeler yapılarak öğrencilere duyurulacaktır.

 

b) Teorik dersler akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin “EgeDers” başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılacak, teorik dersler çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenecektir.

c) Teorik ve laboratuvar/uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmı bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde yapılacak, laboratuvar/uygulama kısmı ise dersin niteliği dikkate alınarak ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılması yöntemlerinden hangisinin tercih edileceğine akademik birimlerin ilgili kurullarınca karar verilecektir.

d) Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı başında uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde başlamış olan öğrenciler eğitimlerine aynı şekilde devam edecek, teorik/teorik+uygulamadan oluşan dersleri için ise bu maddenin (a), (b) ve (c) bendine uygun şekilde eğitimlerini sürdüreceklerdir,

          1. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencileri,

          2. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencileri,

          3. Eczacılık Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencileri,

          4. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencileri,

          5. Hemşirelik, Ebelik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12)

          6. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

e) Bu maddenin (d) bendi dışındakiler için sadece laboratuvar/uygulamadan oluşan derslerin, dersin niteliği dikkate alınarak ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılması yöntemlerinden hangisinin tercih edileceğine akademik birimlerin ilgili kurullarınca karar verilecektir.

f) Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6 ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlama uygulanmayacaktır.

  1. Devam Koşulu:
  1. Uzaktan öğretim ile birlikte yüz yüze verilen teorik derslerde, yüz yüze eğitim alan öğrencilerde devam şartı aranmayacaktır.
  2.  1. Maddenin (c), (d) ve (e) bendinde belirtilen uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam eden öğrencilerden mevzuatta belirtilen devam koşulları aranacaktır.

 

  1. Lisansüstü Eğitim:

a) Lisansüstü programlarda teorik ile teori ve uygulamadan oluşan dersler 1.ve 2. Madde hükümlerine uygun olarak uygulanacaktır.

b) Lisansüstü tez savunması, tez izleme komitesi toplantıları ve yeterlik sınavları, tez önerileri vb. süreçlerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ilgili kurullarca belirlenecektir.

c) Sadece uygulamadan oluşan derslerin dersin niteliği dikkate alınarak ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılması yöntemlerinden hangisinin tercih edileceğine akademik birimlerin ilgili kurullarınca karar verilecektir.

4) Sınavlar:

a) Bahar dönemindeki ara sınavlar; (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi sınavlar EgeDers üzerinden, ödevler, projeler ve benzeri uygulamalar öncelikle EgeDers üzerinden olmak üzere çevrimiçi yapılacaktır.

b) 1. Maddenin (d) bendinde belirtilen uygulamalı eğitimlere yüz yüze devam eden öğrencilerin bu eğitimlerine yönelik ara sınavları yüz yüze yapılacaktır.

c) Yarıyıl sonu, tek ders sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağına ileriki bir tarihte değerlendirilecektir.

5)Uzaktan Eğitim ile verilecek derslerin uygulanışı:

a)Uzaktan eğitim ile verilecek derslerin 20.02.2023 tarihli Senato kararına uygun şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

6) Özel Öğrencilik:

a) Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında özel öğrenci olarak üniversitemizde eğitimine devam etmekte olan öğrenciler eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecektir.

7) Yukarıda belirtilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için alınan kararlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılabilecek düzenlemeler doğrultusunda değişikliğe gidilebilecek, güncel duruma göre kararlar yeniden gözden geçirilebilecektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ