canlı destek

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,


Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneğine ilişkin yapacakları başvuru, söz konusu başvuruların değerlendirme ve ilan süreçleri, https://kimlik.ege.edu.tr  adresindeki "Akademik Teşvik Yönetim Sistemi (ATYS)" kısmından yürütülecektir. Sistem ile ilgili bilgilere “UNISİS Üniversite Bilgi Sistemleri” üzerinden ulaşılabilecektir.


1. Akademik teşvik ödeneğinden yararlanmak isteyen tüm akademisyenlerimizin, 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı maddeleri değiştirilen) “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ni ayrıntılı bir şekilde incelemesi gerekmektedir (Ek-1).


2. Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan "Akademik Teşvik Ödeneği 2022 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri" ekte sunulmaktadır (Ek-2).


3.  Öğretim elemanları başvurularını, anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yapmalı ve başvuruları esnasında aşağıdaki belgeleri Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına teslim etmelidir:

a)    2022 yılı akademik faaliyetlerine ilişkin YÖKSİS'ten alınan çıktı (YÖKSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu; son sayfa imzalı ve diğer sayfalar paraflı),


b)    Her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgeleri gösteren, ATYS üzerinden alınan çıktı (Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu; her sayfa paraflı),

4. Başvuruda sunulması zorunlu olan Faaliyet Kanıtlayıcı Belgelerin, ATYS'e yüklenmesi (çıktıları alınmayacaktır) zorunludur. Araştırmacıların, sunulan belge ve bilgilerin ilgili faaliyetin Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi gereklidir. (Ek-7)

5. Bu formlar dışında; görev yaptıkları birimin/bölümün dışında başka bir birime/bölüme başvuru yapacak araştırmacılar tarafından sunulması zorunlu olan Araştırma Alanı Beyanı ve Uygunluk Formunun (Ek-3) doldurulup Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına onaylatılması ve imzalı olarak başvuruda ATYS'e yüklenmesi zorunludur.

6. Anılan Yönetmeliğin 10. maddesinin 5. fıkrası hükmü uyarınca ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilen öğretim elemanlarına yapılan ödemeler, kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

7. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, başvuruları inceleyerek, ATYS üzerinden hazırladıkları karar tutanağını çıktı alarak, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde öğretim elemanları puan tablosunu imzalı bir şekilde Rektörlüğe bağlı Bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan, diğer birimlerde ise Müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna, "Akademik Teşvik Ödeneği 2022 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri"nde yer alan takvime uygun olarak göndermelidir. (Ek-6)

8. Sistemi tanıtıcı sunum başvuru yapacak olan öğretim elemanlarımız ile Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarında görevli öğretim elemanlarımıza yardımcı olması amacıyla paylaşılmıştır. (Ek-4)

9. Akademik Teşvik Başvurusunda akademisyenlerimize yardımcı olması için Web of Science üzerinden atıfların taranmasına ilişkin bilgilendirme videosu eklenmiştir. (Ek-5)

Bilgilerinize sunulur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ