2009 Öncesi kayıtlı öğrenciler için yönerge

 

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM – ÖĞRETİM  VE STAJ  YÖNERGESİ

 

MADDE 1 : Ege Üniversitesi  Eğitim Öğretim Yönergesine uygun olarak aşağıdaki yönerge hazırlanmıştır.

MADDE 2 :  Eğitim Programlarında isimleri belirtilen ve uygulaması olan hemşirelik derslerinde bir yarıyıl içinde en az iki ara sınav yapılır. Ayrıca, bu derslerin uygulamalarına  verilen bir not da üçüncü ara sınav notu olarak kabul edilir ve ortalamaya dahil edilir. Uygulama notu  yüz üzerinden altmış’tan  az olan öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve o dersten başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olan öğrenci ise Ege Üniversitesi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’ nin 20. Maddesine göre ders tekrarı yapar.

            MADDE  3 : Son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Bitirme Tezi yapmaları zorunludur. Yüksekokulun meslek derslerini veren öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan tez danışmanlarına Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenciler dağıtılır ve bu öğrencilere tez danışmanları tarafından   3. Sınıf Bahar Yarıyılı içinde tez konuları verilir.

MADDE 4 : Bitirme tezi sağlık bilgi alanındaki değişik konularda yapılır. Tez çalışması olarak tanımlayıcı, derleyici, deneysel veya analitik tipte bir çalışmanın yapılması gereklidir.Öğrenciler danışmanlarının bilgisi ve rehberliğinde bireysel veya grup çalışması  yapabilirler. Sonuçlandırılan tez ilgili danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç öğrencinin danışmanı tarafından, yapılan çalışmanın  bir örneği ile beraber Yüksekokul Müdürlüğü’ ne iletilir.

MADDE 5 : Hemşirelik Bölümünün 1.,2. ve 3. sınıf öğrencileri, yaz stajlarını Yüksekokul ilgili kurullarının belirlediği hastanelerde, ilgili öğretim elemanının sorumluluğunda ve eğitim programında süresi ve servisi belirlenmiş olan alanlarda yaparlar. Hemşirelik Bölümü Yaz stajlarının uygulanışı ; birinci ders yılının sonunda 3 hafta süre ile  Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar stajı olarak, ikinci ders yılının sonunda 2 hafta süre ile Dahiliye Hastalıkları Kliniklerinde ve 2 hafta süre ile Cerrahi Hastalıkları Kliniklerinde, üçüncü ders yılının sonunda 2 hafta süre ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniklerinde ve              2 hafta süre ile Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde gerçekleştirilir.

 

MADDE 6 : Staj programının düzenleme ve uygulamasında uyulacak ilkeler aşağıda sıralanmıştır.
a- Öğrenciler staj yerlerinden habersiz olarak ayrılamazlar, staj yerlerini değiştiremezler, ancak çok zorunlu durumda uygun görülürse stajları ile ilgili sorumlu kişiden izin alabilirler.
b - Öğrencinin  stajından   sorumlu   öğretim   elemanı   tarafından    “ Stajda Başarılı” veya “ Stajda Başarısız ” olarak değerlendirilir.
c - Stajı başarısız olarak değerlendirilen  öğrenciler başarısız oldukları stajı takip eden yıllarda yeniden yapmak zorundadırlar.
d - Stajını alması gereken dersten dönem içinde devamsızlıktan kalan veya dersin açıldığı dönemde kayıt  donduran öğrenci ilgili dersin stajını yapamaz.
e - Öğrenciler stajlarını tamamlamadan  mezun olamazlar.

MADDE 7 : Bu yönerge Ege Üniversitesi Senatosu’ nun  27.9.2005 gün ve 14 /6 sayılı toplantısında onaylanıp, yürürlüğe girmiştir.

MADDE 8 : Bu yönergeyi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.